• liczba odwiedzin: 303726
   • Nagłówek

   •       

    NASZA SZKOŁA  PRACUJE ZDALNIE - KORZYSTAJĄC Z PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ MS TEAMS Office 365.

     

     

    INFORMACJE DLA KLASY ÓSMEJ

    2_Szkoly_ZDZ__ul._Barke_2(1).pdf

    5_Technikum__ul._Barke_2_Nidzica(1).pdf

     

     

     

     

    Rozkład jazdy autobusu rok szkolny

    2020/2021

     

    Zgoda na pomiar temperatury

    Stosownie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnegowydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337), w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm.,wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego i/lub mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej

                                                                                                                                                                                         ……………………………………………………………..............................  

                      (imię i nazwisko osoby, której dane dotyczą)                                         

                                                                                            ………………………………………………………………….

     (data i podpis rodzica / opiekuna prawnego)                                       

     

    I. Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

    Każda szkoła posiada opracowany regulamin funkcjonowania szkoły podczas epidemii. Zawarte w nim procedury są dostosowane do konkretnej szkoły, uwzględniając jej specyfikę, warunki lokalowe, liczebność uczniów oraz inne ważne elementy właściwe dla tej placówki.

    Procedury danej szkoły mają ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 i zapewnienie możliwie największego bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły. Uczniowie, ich opiekunowie prawni oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zaakceptowanego przez Dyrektora danej placówki regulaminu.

    W regulaminie mogą być uregulowane kwestie takie jak np.: pomiar temperatury, obowiązkowa osłona ust i nosa, czy inne, o których zdecydował dyrektor.

     

    II. Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują
    przed lekcjami i po nich

    Do zakażenia wirusem SARS-CoV-2 możne dojść wszędzie, nie tylko w szkole.  W trakcie podróży  do szkoły, w środkach komunikacji miejskiej czy robiąc zakupy w sklepie. Istotne jest zatem aby przestrzegać zasad higienicznych takich jak częste mycie rąk, zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego cały czas aby ograniczać rozprzestrzenianie się wirusa.

     

    III. Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków

     

    Oprócz podstawowych zasad higieny takich jak mycie rąk przed posiłkiem czy mycie surowych warzyw i owoców należy zwrócić szczególną uwagę na aspekty takie jak: nie spożywanie wspólnie jednego posiłku bądź picie z tej samej butelki czynie wymienianie się sztućcami. Ważne jest także zachowanie dystansu społecznego na stołówce lub jadalni szkolnej.

    Posiłek i napój przyniesiony z domu jest posiłkiem tego konkretnego dziecka.

     

    Zostały także wydane wytyczne dotyczące (stołówka, catering).

    https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Gastronomia_wytyczne_aktualizacja_2_07_20.pdf

     

    IV. Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną

     

    Jeżeli Twoje dziecko lub  inne osoby  razem z nim mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym są objęte kwarantanną, bezzwłocznie poinformuj o tym fakcie dyrektora szkoły, do której uczęszcza Twoje dziecko.

    Kwarantanna dotyczy osób, które:

    •           przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE,

    •           miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem;

    •           mieszkają z osobą, która zostaje skierowana na kwarantannę.

    Kwarantanna trwa dwa tygodnie. W tym czasie:

    •           w żadnym wypadku nie  wolno wychodź z domu,

    •           spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,

    •           jeżeli pojawią się objawy choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem telefonicznie lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala.

    Opuszczenie miejsca kwarantanny jest możliwe jedynie w celu wykonania badań laboratoryjnych lub uzyskania świadczenia zdrowotnego, które nie może być udzielone w miejscu odbywania kwarantanny

    Więcej informacji :

    https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/punkty-pobran

    https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy

    https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

     

    V. Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli

    W związku z trwającym stanem epidemii i zapewnieniem bezpieczeństwa i komfortu Twojemu dziecku podczas odbywania edukacji w roku szkolnym 2020/2021, sprawdzaj na bieżąco i regularnie elektroniczny dziennik swojego dziecka.

    Szkoła (dyrekcja, nauczyciele) poprzez elektroniczny dziennik będą przekazywać ważne informacje dotyczące sytuacji w szkole, jak i odnoszące się do Twojego dziecka w kontekście epidemii SARS-CoV-2.

    Stosuj informacje zawarte w elektronicznym dzienniku swojego dziecka. Bądź w stałym kontakcie ze szkołą.

    Pamiętaj, zawsze od razu odbieraj telefon ze szkoły, a jeśli nie możesz, odzwoń jak najszybciej. Wszystkie zalecenia i wytyczne są powodowane dobrem Twojego dziecka.

     

    VI. Organizuj dziecku jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu

    Z uwagi na zminimalizowane ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w otwartej przestrzeni pod warunkiem ciągłego zachowaniadystansu społecznego[1] niezwykle ważne jest aby możliwie jak najczęściej spędzać czas na świeżym powietrzu niż
    w zamkniętych pomieszczeniach. 

    Aktywność fizyczna jest nie tylko istotna dla utrzymania prawidłowej masy ciała, ale ma ogromne znaczenie przy budowaniu prawidłowej odporności organizmu.

    Zalety przebywania na świeżym powietrzu:

    • dawka energii – zajęcia lub sport w plenerze z przyjemnym powiewem świeżego powietrza to czysta przyjemność!
    • hartowanie organizmu – przebywanie na świeżym powietrzu nie musi się odnosić wyłącznie do ciepłych słonecznych dni!
    • poprawa samopoczucia – umożliwiasz uczniom dotlenić organizm!
    • dawka witaminy D3 – przebywanie na słońcu pomoże wzmocnić układ odpornościowy!
    • poczucie swobody – unikasz zatłoczonych pomieszczeń!
    • brak ograniczeń co do formy aktywnościfizycznej - umożliwiasz przeprowadzenie wielu zabaw, gier czy też ćwiczeń, których nie jesteś w stanie zrealizować w pomieszczeniu!

     

     

    [1]Zgodnie z aktualnymi wymaganiami określonymi w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

     

     

    VII. Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka

    Jeżeli zaobserwuje u dziecka objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym:

    • kaszel,
    • temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę,
    • bóle mięśni i ogólne zmęczenie,
    • utratę węchu o nagłym początku,
    • utratę lub zaburzenia smaku o nagłym początku
    • wysypkę.

    pozostawał dziecko w domu, obserwuj jego stan zdrowia i skorzystaj z teleporady u lekarza pediatry, u którego leczysz swoje dziecko.

    Jeżeli stan dziecka budzi Twój niepokój (występuje duszność, problemy z oddychaniem) nie czekaj, zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 999, bądź własnym środkiem transportuzawieź dziecko do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego.

    Pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten sposób narażasz innych na zakażenie.

    Więcej informacji na stronie internetowej:

    https://www.gov.pl/web/koronawirus/podejrzewasz-u-siebie-koronawirusa

     
     
     
     

     

  • Nagłówek

     • FUNDACJA MEDIATIO

      Fundacja Mediatio realizuje projekt „Siłą jest dialog"

      Celem projektu „Siłą jest dialog” jest rozwiązywanie konfliktów w sposób polubowny oraz edukacja i wsparcie w zakresie mediacji w Polsce. Projekt ma na celu pokazanie, że w dobie pandemii spowodowanej SARS‐CoV‐2 oraz wszechobecnego języka agresji i nienawiści – mediacja jest skutecznym sposobem na jego złagodzenie i jednocześnie subtelnym rozwiązaniem różnych problemów, konfliktów i sporów.

     • Akcja WOŚP w naszej szkole.

      Nasza szkoła uczestniczyła w akcji WOŚP pod hasłem "Pomaganie tak niewiele kosztuje, a dla innych znaczy wiele".

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Godziny dzwonków

   Piątek 18.06.2021
  • Galeria zdjęć

    brak danych